İçsel Yara

Inner Wounds

Yara Bandı Üzeri Cyanotype, 2011

Cyanotype print on plasters, 2011

 

Sargılı ifadelerin çeşitli şekillerde gösterilerek insan figürlerinin tasvir edildiği biçimin ve içeriğin birbirlerine bağımlılaştığı bir dizi fotoğraf. Yarabandının figürler üzerinde kurgulanıp fotografik görüntünün elde edilmesi ve yine yarabandı kullanılarak cyanotype baskı tekniğinin uygulanabileceği sade fakat detayda karmaşık bir arka plan ile oluşturulan, izleyiciyi yarabandının arkasındaki figürün uzak, yalnız, sancılı, farklı dünyasına götüren bir seri. Sargılı ifadelerdeki yarabandı içsel bir yaranın varoluşunun mesajını güçlendirmek için kullanılan bir semboldür. Belki de mevcut yaşam içerisinde bulunulan düzene bir sitem, tepki olarak; uğultulardan, acılardan uzaklaşma, gündelik mücadelelerden sıkılma, var olan yaşamı reddedip yarabandının ardında yeni bir dünya kurma isteği ve sessiz bir haykırıştır. Dış dünya ile iç dünya arasına çekilen bu bant bir nevi toplumla figür arasına örülen duvar, duvardan bir sığınak olarak görülmektedir. Acılar, haykırışlar bu bandın, duvarın ardında gizlenir ve yaşanır. Seride bulunan fotoğraflarda ki figürlerin duyu organlarının kısmen yada tamamen kapatılmış olması figürün yaşamış olduğu dünyayı aynı gözlerle görmek, aynı sesleri işitmek yada aynı kokuları duymak istememesinden kaynaklanır. Karmaşık bant düzeninin içerisinde sadeliğe yöneliş ve tek bir figürün kullanılması yalnızlık, tek başınalık duygusun anlamlaştırılıp, dinamik, kalabalığın ortasındaki yalnızlık yorumlanmıştır. Fotoğraflardaki figürlerin anatomilerinin kısmen bozulması, figürlerde içsel yara nedeniyle oluşan anormalliklerin vurgulanmasıdır. Figürlerin tamamını bir kabuk gibi kaplayan yarabandı; onların içsel yaraları sonucu oluşan bu içe kapanış, tedavi olma süreci olarak betimlenmektedir. Yarayı iyileştirme mücadelesi tedavi olma sürecidir.

Bandaged expressions using in a variety to depict human figures, here series of photographs between the format and the content that become dependent. Figures were obtained on the photographic image with a variety of speculative fiction and the model covered with plaster and Band-aid.This photographic image was prepared as a negative for Cyanotype which is an old photographic printing technique.The series, cyanotype technique applied on a plaster surface which is simple but complex in detail, take the viewer to a different world of the figure that is far, lonely and painful.Plaster is a symbol empowers the message in the existence of an inner wound. Perhaps it is a reaction, a reproach to the current system of present life; staying away from the pain and buzzing, getting bored of the daily struggle, the desire to establish a new world behind the plaster denying the existing life and a silent scream. This plaster being walled between inner world and outer world onto society and the figure, is seen as a safe haven. Pain, cries is experienced and hidden behind the wall and the plaster. The covered sense organs of the figure in the series based on not to see with the same eyes, not to hear the same sound and not to smell the same smell of the world that the figure lives. Heading to simple and using a single figure on the complex plaster plain explain the meaning of being alone and solitude şn the middle of the dynamic crowd.Partial disruption of the anatomy of the figure highlights the abnormalities caused by the inner wounds.The plaster that covers all the figures as a skin and to become introverted as a result of inner wounds are described as the process of being treated.Wound healing struggle is the process of being treated.